❈Tarieven en voorwaarden ❈

Kennismakingsgesprek 15 minuten

€0

Intake gesprek 45 minuten

€49

Coaching 1 uur (particulier)

€65

Coaching 1 uur (zakelijk)

€80

5 trainingen De 7 zintuigen totaal pp. in groepsverband               

200

 5 trainingen De 7 zintuigen individueel

325

Tekening lezen

€50

Kinderatelier 28 lessen                                                 

   252  

Kinderatelier 15 lessen.

€150

Kinderatelier losse les

proefles mogelijk voor 8 euro. Bij proefles geen korting mogelijk.  Bij 2de kind uit zelfde gezin 50 % korting bij 15 of 28 lessen pakket. 

€12

Alle prijzen zijn inclusief  21% btw, voorbereidingstijd, het uitwerken van de sessies en het gebruik van materiaal.

Coaching wordt nog niet door de zorgverzekering vergoed.

Op de diensten van 'De kleine Zelfstandigen' zijn algemene voorwaarde en de privacywet van toepassing, zie voor beiden hieronder.

De kleine Zelfstandigen privacy-verklaring ❈ 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens is voor het laatst aangepast op 26-11-2018

Contactgegevens                                                                                                                                                           

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Coachpraktijk "De kleine Zelfstandigen". Madelon Teunissen Prof. Regoustraat 23 , Nijmegen. Kvk nummer: 71682163. De kleine Zelfstandigen verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijv. de gegevens die u aans verstrekt via website ,email, telefoon, app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens                                                                                                                                                         

 De kleine Zelfstandigen verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:  NAW-gegevens, Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummers, geboortedatum en plaats, geslacht, woonadres, inhoud van communicatie. Ip-adres  

Doeleinde                                                                                                                                                                      

De kleine Zelfstandigen verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinde zoals: Het onderhoud van contact. Een goede en efficiënte dienstverlening. Het verrichten van administratieve handelingen. Verbetering van de dienstverlening. Facturering. Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelingen. Marketing. Nakoming van wettelijke verplichtingen. Het voeren van geschillen 

Grondslagen                                                                                                                                                                 

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat De kleine Zelfstandigen hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening. De bescherming van haar financiële belangen . De verbetering van haar diensten. Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal  dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derde                                                                                                                                               

 In het kader van haar dienstverlening kan De kleine Zelfstandigen persoonsgegevens uitwisselen. De kleine Zelfstandigen kan voor de hiervoor genoemde doeleinde gebruik maken van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw gegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinde. Tot slot kunnen de persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer De kleine Zelfstandigen aan wettelijke verplichtingen moet voldoen. De kleine Zelfstandigen zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële doeleinden.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EEr                                                                                                                 

Uw gegevens worden niet buiten EEr worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte , bestaande  uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, en IJsland. Daarnaast kunnen de gegevens door derden buiten EU  worden opgeslagen wanneer gebruik gemaakt wordt van Google Analytics, Linkedln of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn '' EU-VS Privacy Shield" gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren                                                                                                                            

"De kleine Zelfstandige" zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de voor de doeleinde die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dat betekent dat uw persoonsgegevens bewaard blijven worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De kleine Zelfstandigen zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen                                                                                                                                  

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw Dpersoonsgegevens. Daarom heeft De kleine Zelfstandigen passende beveiligingsmaatregelen genomen.                                 

Profilering                                                                                                                                                                     

Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren en voor onze verantwoording aan opdrachtgevers door middel van rapportages. 

Cookies                                                                                                                                                                          

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en informatie over deze cookies kunt u de privacyverklaring van de website raadplegen. 

Uw rechten                                                                                                                                                                    

U heeft recht om "De kleine Zelfstandigen" een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u De kleine Zelfstandigen verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze persoonsgegevens kunt u sturen via deze website . Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De kleine Zelfstandigen, laat dit dan vooral ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen , dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijziging privacyverklaring                                                                                                                                       

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26-11-2018. "De kleine Zelfstandigen "kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij rade u daarom aan deze verklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen                                                                                               


  

copyright De kleine Zelfstandigen
Mogelijk gemaakt door Webnode Cookies
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin